رسول اللّه صلى الله علیه و آله

ماهى است که آغاز آن رحمت ، میانه آن آمرزش و پایان آن اجابت [دعا] و آزادى از آتش است .

الکافی، ج 4 ص 67 ح 4