حجت الاسلام والمسلمین حسن پور در رابطه با انگیزه های طلبگی به مواردی اشاره کردند.

1-اینکه طلبگی شغل نیست بلکه تکلیف الهی است .

2-طلبه اگر معرفت پیدا کند در کارهایش خستگی وجود ندارد.

3-اگر عالمی عاقبت به خیر شده است بخاطر این است که هم برای خود و هم برای جامعه مفید شده است.

رسوال اکرم(ص)می فرمایند:با عظمت ترین مردم نزد خدا کسی است که در راه خدا رونده ترین در اعمال است.

4-انسان باید ارزشمند باشد تا بتواند تعالیم معارفی را تعلیم دهد.

5-با مدیریت و تدبیر می توان برنامه ریزی کامل کرد.

مدیریت منظور فعل حال است،

ولی مدبر بودن بالاتر از مدیریت است یعنی دور اندیش بودن.

6-طلبه در فعل حال خود باید در هر مساله ای مدیریت کند تا در زمان های اینده دچار ضرر نشود،با عدم مدیریت انسان قابلیت خود را از بین می برد.

7-انسان اگر قدر نعمت هایش را بداند خداوند امورات ان شخص را بیشتر می کند.

8-خداوند پشتیبان کسی است که همیشه طالب علم است.

9-طلبه وقتی به جایگاه هایش اعتماد کامل پیداکند پستی ها نمی تواند در کارش خدشه ایجاد کند.

10-هر قدر معرفت بیشتر میشود خستگی کمتر میشود.

حضرت ایت الله مشگینی در اول طلبگی با یک پتو به حوزه رفت ولی در برگشت با عنوان مجتهد برگشت، بخاطر معرفتی که در راه طلبگی داشت.

هرکس درس هایش را در وقتش نخواند انگیزه اش روز به روز کمتر می شود.